Arbo Support

 

Wordt in uw bedrijf met brandbare stoffen gewerkt, dan is het beoordelen van explosiegevaar een wettelijke verplichting. Deze verplichting en de eisen voor een veilige werkplek zijn opgenomen in de Europese verordening ATEX 153 en in Nederland verwerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 3.5). ATEX 114 beschrijft de eisen waar explosieveilig materieel moet voldoen. Deze zijn in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel staan de eisen. De Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR 7910-1 en NPR 7910-2 beschrijven een praktische aanpak voor beoordeling van gas- en stofexplosiegevaar.

Expertise

Bij Dekra werken veiligheidskundig adviseurs met een chemische vooropleiding en ruime ervaring in de industrie. Zij hebben veel expertise op dit gebied en ruime ervaring met het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten.

Product

U ontvangt een explosieveiligheidsdocument. Dekra heeft hiervoor een eigen methodiek ontwikkeld die de verschillende stappen van de wettelijke beoordeling beschrijft. Dit is tevens het format voor het explosieveiligheidsdocument. Hierin is een format voor het plan van aanpak opgenomen. Dekra heeft een praktische aanpak en levert u een rapport op waarmee uw bedrijf zelf aan de slag kan.

Werkwijze

Het uitvoeren van een beoordeling explosiegevaar en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument bestaat uit de volgende stappen:

  •  Onze adviseur vraagt van te voren informatie bij u op over de brandbare stoffen die in uw bedrijf worden gebruikt: om welke stoffen gaat het, welke hoeveelheden zijn aanwezig en wat zijn de stofeigenschappen (zoals vlampunt, zelfontbrandingstemperatuur)?
  • Onze adviseur brengt een of meer bezoeken aan uw bedrijf voor het in kaart brengen van locaties/installatie(delen) waar brandbare stoffen kunnen vrijkomen (gevarenbronnen). Hoe lang en hoe vaak kunnen de stoffen vrijkomen? Ook wordt gekeken naar de typen gebouwen en aanwezige beheersmaatregelen zoals plaatselijke of ruimtelijke ventilatie.
  • Op basis van deze informatie werkt de adviseur de zone classificatie uit van de gebieden in uw bedrijf. Afhankelijk van de zone is er minder of meer explosiegevaar en zijn minder of meer stringente beheersmaatregelen nodig.
  • Daarna volgt tijdens een of meer bezoeken aan uw bedrijf het in kaart brengen van aanwezige ontstekingsbronnen en beheersmaatregelen om ontsteking te voorkomen. Hebben de installaties en verlichting de juiste ATEX categorie? Is er apparatuur waarvan het oppervlak heet kan worden? Zijn er maatregelen voor het voorkomen van ontlading van statische  elektriciteit?
  • Er wordt een explosieveiligheidsdocument opgesteld waarin de zoneclassificatie en de aanwezige ontstekingsbronnen worden vermeld. Hierin worden adviezen gegeven voor aanvullende technische en organisatorische beheersmaatregelen.
  • De adviseur licht het explosieveiligheidsdocument indien gewenst persoonlijk toe aan de betrokkenen.

Dekra kan u tevens begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak voortkomend uit het explosieveiligheidsdocument.

Bekijk & download productblad