De Inspectie SZW gaat in 2021 extra aandacht schenken aan de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van bedrijven. De inspectie wil hiermee de gezondheid van werknemers borgen en oneerlijke concurrentie tegengaan. Dit blijkt uit het jaarplan dat onlangs is gepubliceerd. De inspectie gaat niet alleen strenger controleren of bedrijven een RI&E hebben, maar ook of deze op orde is. Bedrijven moeten onder andere rekening houden met nieuwe risico’s als gevolg van het coronavirus. Hierbij kunt u denken aan het risico op besmetting, maar ook bijvoorbeeld aan de verstoring van de balans tussen werk en privé.

Vragen? Neem contact op of lees verder op deze pagina.

Waar gaat de inspectie SZW extra op controleren?

In het jaarplan van de Inspectie SZW worden de volgende aandachtspunten genoemd voor 2021.

Arbozorg & veiligheidscultuur

Met voorlichting en actieve inspecties wijst de Inspectie werkgevers in specifieke branches op het belang van een goede invulling van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract als basis voor veilig en gezond werk. In 2021 zal de Inspectie de pilot die zich richt op het schriftelijk opvragen van de RI&E’s  flink opschalen. Daarnaast gaat de Inspectie aan de slag met een tool die een indicatie geeft van de gezond- en veiligheidscultuur van kleine en middelgrote organisaties.

Coronavirus

Sociale partners hebben diverse instrumenten ontwikkeld om handvatten te geven voor juist gedrag en een juiste aanpak rondom corona. De instrumenten hebben echter nog niet altijd een wettelijke basis en zijn daardoor lastig te handhaven. In 2021 ligt de focus van de Inspectie daarom op de inventarisatie van de coronarisico’s in de RI&E en op de beheersmaatregelen in het plan van aanpak.

Lees ook onze toolbox: Hoe u een veilige werkplek creëert in tijden van corona

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Het gebruik van ICT-middelen in de thuissituatie heeft door de coronacrisis een enorme vlucht genomen. De Inspectie richt zich komend jaar onder andere op het arboproof inzetten van deze middelen en stelt werkgevers daarbij verantwoordelijk voor de PSA. De Inspectie zal bij een groot aantal nog te selecteren bedrijven de RI&E en het plan van aanpak opvragen en die beoordelen op de beschreven PSA-risico’s van thuiswerk en de omgang met coronamaatregelen op de werkplek.
In onze toolbox Thuiswerken leest u hoe u thuis zorgt voor een juiste inrichting van de werkplek.

Arbeidsmarktdiscriminatie

De inzet op arbeidsmarktdiscriminatie krijgt onder meer vorm door de doorontwikkeling van een algoritme waarmee online vacatures ‘real time’ kunnen worden gescand op discriminatie op leeftijd, sekse, en afkomst.

Gevaarlijke stoffen

Ook in 2021 neemt de Inspectie deel aan minstens 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in BRZO-verband. Door de lopende actualisatie van de ARIE-regelgeving komt

een groep bedrijven met procesveiligheidsrisico’s in beeld die qua risico’s voor de werknemersveiligheid in de buurt kunnen komen van BRZO-bedrijven. Daarnaast intensiveert de Inspectie de inzet op blootstelling aan CMRS-stoffen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het onderwerp Arbozorg, in het bijzonder de RI&E en het plan van aanpak. De gehele varkenshouderij, de schoonmaakbranche en de afvalsector zijn branches die specifiek aandacht krijgen als het gaat om gevaarlijke stoffen.

Werkt u met gevaarlijke stoffen? Dan adviseren wij graag hoe u dit veilig en gezond kunt doen. Meer over onze aanpak leest u hier:

Ongevallen voorkomen, gedifferentieerd aanpakken en ervan leren

De Inspectie onderzoekt ongevallen en pakt klachten op over ongezond en onveilig werken. In 2021 ligt de nadruk op de verdere invoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. De bouwsector, agrarische sector, afvalsector en bedrijven in de vlees- en visverwerking krijgen extra aandacht als het gaat om het voorkomen van ongevallen.

Fysieke veiligheid

In de bouw- en infrasector zet de Inspectie in op goed opdrachtgeverschap. Ook zet de Inspectie in op woningbouwcorporaties als belangrijke opdrachtgevers. Daarnaast stimuleert de Inspectie het zelfregulerende vermogen in deze sector door gesprekken te voeren met de branchevertegenwoordigers en de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’.

Vanaf 1 januari 2022 moet veiligheidsbewustzijn standaard in aanbestedingen en contracten in de bouw worden opgenomen. De Safety Culture Ladder (SCL) – voorheen de Veiligheidsladder genoemd – wordt hierbij als meetinstrument ingezet en maakt het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar. Lees ook: Veiligheidsbewustzijn verplicht in aanbestedingen in de bouw

Tot slot krijgen distributiecentra, chemie- en voedingsbedrijven en verhuisbedrijven extra aandacht als het gaat om fysieke veiligheid.

Beroepsziekten

In 2021 zet de Inspectie breed in op een goede beheersing van risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook besteedt de Inspectie aandacht aan het (langdurig) gebruik van (te lange) telescopische wasstelen bij glasbewassing. De Inspectie zet ook via de aanpak van werkdruk in de zorg en voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting in op het voorkomen van beroepsziekten.

Certificatie en markttoezicht

In het kader van markttoezicht en toezicht op certificatie zet de Inspectie in 2021 in op onderzoek naar arbodiensten, machines, containers en kraan- en heimachinisten. Daarnaast

voert de Inspectie stelselinterventies uit in de werkvelden asbest, arbokerndeskundigen, ongekeurde drukapparatuur, en gasdeskundige tankschepen. In de werkvelden liften, duikarbeid en productveiligheid (CE-stelsel) worden productinspecties op persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen (mondneusmaskers FFP) en enkele bewezen gevaarlijke

machines (veevoederrobots, balenpersmachines en spinhoogwerkers) uitgevoerd.

Zorg voor een gezonde en veilige werkplek

Voldoet uw bedrijf aan alle regels en wetgeving rondom arbeidsveiligheid? Of wilt u weten of uw RI&E op orde is? Onze veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten helpen u graag bij alle facetten van arbeidsveiligheid! Neemt u dan contact met ons op!