Een tip bij de politie dat er illegaal asbest zou zijn verwijderd leidt een inspecteur van de Inspectie SZW, samen met een collega van het Regionaal Milieuteam van de politie Zeeland, begin 2012 naar de slooplocatie. Daar treffen zij een grotendeels afgebroken gebouwtje aan met her en der bij de sloop afgebroken beplating. De naar later blijkt asbesthoudende platen liggen op de kade en in het water; een reden om ook de collega’s van Rijkswaterstaat bij de zaak te betrekken.

De door het bedrijf ingehuurde particulier die de beplating heeft verwijderd blijkt niet gecertificeerd om asbest te verwijderen. Er zijn geen adembeschermingsmiddelen gebruikt en een hele reeks van arboregels en milieuwetgeving is overtreden.

Omdat er sprake is van ernstig gevaar op blootstelling aan asbestvezels laat de inspecteur het werk onmiddellijk stilleggen en de omgeving afzetten. Deze stillegging wordt later door het bedrijf genegeerd en de werkzaamheden worden hervat, waarna het Openbaar Ministerie een strafvervolging start.

De boete van de Inspectie SZW bedraagt bijna € 5.000. Rijkswaterstaat maakt proces-verbaal op vanwege vervuiling van de Oosterschelde voor € 1.500 en de rechtbank in Middelburg legt de ondernemer eind maart 2013 een boete op van € 10.000, waarvan de helft voorwaardelijk. De totale boete komt hiermee op € 11.500.

Het gebruik van asbest is in Nederland sinds 1994 verboden. Alle bedrijven die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn ongeveer 300 bedrijven gecertificeerd om asbest te verwijderen (ascert.nl).

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Begin 2012 is de hoogte van een aantal boetes voor het onveilig verwijderen van asbest verdubbeld. Sinds januari 2013 zijn de boetebedragen voor het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet nog verder aangescherpt (zie inspectieszw.nl)