Het belangrijkste probleem is dat de toegenomen ambitie van bedrijven om zelf de regie over arbeidsomstandigheden, vitaliteit of verzuimbeleid te nemen wordt ondermijnd door een tekort aan eigen kennis, onvoldoende instrumentarium en onvoldoende samenwerking binnen bedrijven. Dat zijn enkele hoofdlijnen van een expert-onderzoek door de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (NAAW) onder een groep van 65 arboprofessionals.

Actuele tekortkomingen
Volgens de professionals heeft nog altijd minder dan de helft van de bedrijven een actueel inzicht in de arbeidsomstandigheden van werknemers. De kanteling naar meer eigen beleidsregels zoals de overheid heeft doorgevoerd is geen groot succes. De effecten van eigen branche-instrumenten, zoals arbocatalogi zijn voor de helft van de arboprofessionals niet merkbaar. En voor zover dat wel het geval is geven ze maar volgens dertig procent van de arboprofessionals een merkbare verbetering. Een zeer grote meerderheid van de arboprofessionals is zeer ontevreden over het in het bedrijfsleven gebruikte arbocatalogi en ander instrumentarium en nog ontevredener over de effecten ervan, Niet meer dan 6 tot 10% van de bedrijven slaagt er in een vitaal beleid te ontwikkelen waarvan goede resultaten mogen worden verwacht.

 

Onvoldoende en eenzijdige beleidskennis breekt bedrijven nog op
Volgens de eigen analyse van de NAAW heeft de grotere vrijheid om een eigen gezondheidsbeleid te ontwikkelen geleid tot een tegenstrijdige ontwikkeling. De ambities van bedrijven zijn onmiskenbaar gegroeid. Maar het handhaven van een goede de basis voor die ambities, een goed arbeidsomstandighedenbeleid, lijkt moeilijk. Het lijkt dat het bestaande beleid te graag wordt verlaten en wordt verruild voor eigen ideeën over duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid zonder dat de kennis en de instrumenten daarvoor al voldoende zijn opgebouwd. Wat daarbij niet helpt is dat de meeste door arbodienstverleners aangeboden en gebruikte instrumenten en ideeën strijdig zijn met de toegenomen verwachtingen en eisen ten aanzien van een grotere verantwoordelijkheid voor de werknemers zelf. Die worden tegenwoordig druk bemeten. Maar nog niet actief bij verbetering betrokken. Die verbetering wordt te veel en te reactief overgelaten aan een boog van deskundige hulpverleners, al of niet via verzekeringsmaatschappijen gefinancierd. Niettemin blijkt de meerderheid van de arboprofessionals positief over de toekomst. Voor de invulling ervan is nodig dat er nieuwe kennis en betere samenwerking in bedrijven komt die de kanteling van overheidsbeleid naar eigen beleid ondersteunt.

Bron: Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen