81% van alle 393 gemeenten in Nederland heeft beleid opgesteld over het aanbieden van beschut werk. 14% heeft geen beleid voor beschut werk maar heeft voor de doelgroep wel alternatief beleid opgesteld. 5% (20 gemeenten) geeft aan niets te doen. Alle gemeenten hebben dit beleid inmiddels in een verordening vastgelegd.

Van de 373 gemeenten die beleid hebben voor de betreffende groep van mensen met een arbeidsbeperking, kan een derde (123 gemeenten) daadwerkelijk aangeven hoeveel plekken zij voor deze mensen willen realiseren in 2015. Tweederde, dit zijn 260 gemeenten, heeft nog geen concrete voornemens op dit punt.

Alle gemeenten samen krijgen geld om, op termijn, uiteindelijk 30.000 beschutte plekken te organiseren. Het door het kabinet beoogde aantal plekken per ultimo 2015 is 1.600. Vooralsnog zijn de gemeenten voornemens bijna 500 plekken in 2015 te realiseren.