De Inspectie SZW krijgt een melding dat bij werkzaamheden mogelijk asbest vrij komt. Tijdens de inspectie ter plaatse blijkt dat een bedrijf gespecialiseerd in brandpreventie aan het werk is in een – deels bewoond- kantoorpand. Er worden luchtkanalen verwijderd en er wordt brandwerende coating aangebracht. Zo’n vijftien  werknemers verrichten dit werk in de schachten van het gebouw en boven de verlaagde plafonds op verschillende verdiepingen. De inspecteurs constateren dat er her en der asbesthoudend koord verspreid ligt.

Het blijkt dat het bedrijf de werkzaamheden reeds geruime tijd uitvoert. Er is voorafgaand aan de uitvoering geen asbestinventarisatierapport opgesteld door de gebouweigenaar van het kantoorpand. De werknemers hebben tijdens hun werkzaamheden al gewezen op asbestverdacht materiaal. Het bedrijf heeft dit laten bemonsteren waarna werd vastgesteld dat het inderdaad asbest betrof. Desalniettemin is het werk gewoon voortgezet.

Tijdens  de inspectie wordt het werk onmiddellijk stilgelegd. De eigenaar van het pand heeft op bevel van de Inspectie SZW een besmettingsonderzoek laten uitvoeren en alsnog een inventarisatierapport laten opstellen. De asbestsanering moet in opdracht van de gebouweigenaar eerst door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd voordat andere werkzaamheden weer voortgezet mogen worden.

Het bedrijf heeft een boete gekregen van € 90.000,- vanwege de  overtredingen van de arbowet- en regelgeving. Het bedrijf heeft ook een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te laten staken.

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen.