Minister Edith Schippers van VWS stuurde het onderzoeksrapport Gemeentelijk toezicht op brandveiligheid van zorginstellingen afgelopen week aan de Tweede Kamer. ILenT informeerde bij 413 Nederlandse gemeenten hoe het gesteld is met het toezicht op de brandveiligheid in zorginstellingen. Toezicht hierop is een gemeentelijke taak, die vaak wordt uitgevoerd door de brandweer. Bij nog eens 41 gemeenten deed de inspectiedienst dossieronderzoek.

Prioriteit

Het blijkt dat gemeenten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Telefonisch gaf een groot aantal gemeenten aan over de verplichte handhavings- en uitvoeringsplannen te beschikken. Ook stelden de meeste gemeenten aan het toezicht de hoogste prioriteit toe te kennen. Vervolgens gaf 20 procent van de gemeenten aan dat de toezichtfrequentie in de praktijk lager ligt dat beleidsmatig was vastgelegd.

Toezichtfrequentie

Gemeenten geven vaak aan dat zorginstellingen één keer per jaar op brandveiligheid worden gecontroleerd. Uit dossieronderzoek blijkt echter dat het toezicht in de helft van de gemeenten niet of slechts gedeeltelijk aan de zelf gestelde normen voldoet. Zo was de toezichtsfrequentie bij 68 van de 106 onderzochte instellingen lager dan een keer per jaar. Bovendien rapporteert de helft van de gemeenten niet aan de Gemeenteraad over het handhavingsbeleid.

Bouwkundige aspecten

Uit het rapport, dat dateert van eind augustus, blijkt bovendien dat gemeenten tijdens controles onvoldoende oog hebben voor bouwkundige aspecten van brandveiligheid. Slechts de helft van de gemeenten let op brandscheidingen in algemene zin. Brandwerende scheidingen boven plafonds en in leidingschachten krijgen daarentegen geen aandacht, terwijl 80 procent van de gemeenten aangaf dit wel belangrijk te vinden. In een derde van de onderzochte dossiers ontbraken zelfs tekeningen van brandscheidingen en compartimentering. Volgens ILenT is zonder dergelijke tekeningen adequaat toezicht onmogelijk.

Verbeteringen

In een begeleidend schrijven aan de Tweede Kamer, meldt Schippers dat de betrokken departementen onderzoeken hoe ze het toezicht op brandveiligheid kunnen verbeteren. Hierover verwacht ze rond de zomer van 2013 te kunnen rapporten.

Veel aandacht

De brandveiligheid van zorginstellingen kreeg de laatste jaren veel aandacht. Eind vorig jaar kwam een aantal overheidsinspecties met het rapport Brandveiligheid van zorginstellingen. En in april dit jaar kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport naar aanleiding van de brand in Rivierduinen.

FireFish

Afgelopen jaar heeft de overheid wel enkele activiteiten ontplooid om zorgbestuurders te ondersteunen bij het verbeteren van de brandveiligheid. In opdracht van de overheid ontwikkelde TNO bijvoorbeeld het computerprogramma Firefisch, dat inzicht geeft in de brandveiligheid. Firefish is gratis te downloaden, maar niet op alle systemen te gebruiken. Ook zijn er hulpmiddelen ontwikkeld die cliëntenraden in staat stellen de veiligheid te beoordelen en wordt de Bestuursmethodiek Brandveiligheid zorginstellingen uitgebreid met een ‘roadmap’. Die vertaling van ‘regels’ naar praktijk mogelijk maken.