Op de website Risico’s van stoffen kunnen professionals nu eenvoudig de specifieke informatie vinden die voor hen van belang is. Zo vinden waterbeheerders de oppervlaktewaternormen voor gewasbeschermingsmiddelen. Vergunningverleners vinden bijvoorbeeld de luchtnormen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Stoffenlijsten, gevaarsindeling en restricties
Bezoekers vinden via het nieuwe zoeksysteem ook eenvoudig of stoffen als ZZS zijn aangemerkt, of bijvoorbeeld als prioritair gevaarlijke stof in de Kaderrichtlijn Water. Ook zien zij in één oogopslag de gevaarsindeling voor vervoer over de weg (ADR) en de restricties voor productie, handel en gebruik onder REACH.

Deze website, met jaarlijks 70.000 bezoekers, is vrij toegankelijk en biedt actuele, geautoriseerde informatie over het veilig omgaan met stoffen. Specifieke informatie over de regelgeving is onder meer te vinden bij InfoMil en bij de REACH helpdesk.