De controles vonden plaats bij zaken in het hele land. Voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Kroatië dient de werkgever een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Ook mogen deze werknemers geen andere werkzaamheden verrichten dan waarvoor de vergunning is afgegeven. Boetes voor het laten werken van werknemers zonder tewerkstellingsvergunning kunnen oplopen tot €12.000,- per illegaal tewerkgestelde werknemer.

Tien werkgevers hielden een onjuiste of onvolledige urenregistratie bij. Hierdoor is vermoedelijk de Arbeidstijdenwet overtreden. Ook start de Inspectie onderzoeken op basis van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, omdat mogelijk niet alle gewerkte uren aan werknemers worden uitbetaald.