zelfinspectie.nl

Werkgevers kunnen met de zelfinspectie tools van de Inspectie SZW in een aantal stappen checken of hun aanpak voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor veilig en gezond werk. Met deze tools is het mogelijk om ‘met de ogen van een inspecteur’ te kijken naar de eigen aanpak op thema’s als arbozorg en psychosociale arbeidsbelasting. Hieronder vallen werkdruk, agressie en geweld, en ongewenste omgangsvormen zoals pesten op het werk, (sexuele) intimidatie en arbeidsdiscriminatie. De tools bevatten ook links naar meer informatie.
De digitale tools zelfinspectie arbo op orde en de zelfinspectie werkdruk en ongewenst gedrag zijn te vinden op zelfinspectie.nl

meer informatie

Op arboportaal.nl van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over gezond en veilig werken. De site bevat naast uitleg van Arbowetgeving, nieuws en tips ook tal van links naar nuttige instrumenten.
Op sites van sociale partners in de zorg staat ook de nodige informatie, zoals links naar een branchespecifieke RI&E en arbocatalogus. Op rie.nl zijn instrumenten te vinden die vanuit de branche voor verschillende deelsectoren zijn ontwikkeld om een RI&E en plan van aanpak op te stellen.