In de mobiliteitsbranche zijn bedrijven actief met de verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie van vervoersmiddelen (o.a. auto’s en gemotoriseerde tweewielers). De mobiliteitsbranche kan opgedeeld worden in drie subbranches: de auto- en (gemotoriseerde) tweewielerbranche, de autoschadeherstelbranche & de banden- en wielenbranche.

De Inspectie SZW baseert haar bevindingen op controles en monitoring. De eerste controles zijn in 2012 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn te vinden in een factsheet die in september 2013 verscheen.

De Inspectie heeft in 2013 en 2014 voornamelijk opnieuw gecontroleerd bij bedrijven waar in 2012 overtredingen waren geconstateerd.

Grootste risico’s

Uit de laatste controles bleek dat de meeste overtredingen in deze branche te maken hadden met machineveiligheid, gevaarlijke stoffen en het ontbreken van een goede risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Meer dan een derde (34%) van de gevonden overtredingen had te maken met het onveilig werken met machines. Bijvoorbeeld door het ontbreken van afschermingen van bewegende delen van slijpmachines en draaibanken. Ook werden de machines die onderhevig zijn aan slijtage niet, of te weinig, periodiek gekeurd.

Er zijn ook overtredingen gevonden die te maken hadden met de blootstelling aan gevaarlijke stoffen (25% van de overtredingen). Het gaat dan bijvoorbeeld om chemische stoffen om te kunnen ontvetten en om dieselmotoremissies. Door het ontbreken van roetfilters worden werknemers blootgesteld hieraan, dit zorgt voor een risico voor hun gezondheid.

Iedere werkgever is verplicht om een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben. Hierin worden de belangrijkste risico’s voor de werknemer omschreven. 20% van de werkgevers had deze niet beschikbaar, terwijl er uitgebreide voorbeeld RI&E’s en andere hulpmiddelen (bijvoorbeeld de arbocatalogi van de subbranches) zijn ontwikkeld door de sociale partners. De Inspectie verwacht van de sociale partners dat zij hun hulpmiddelen nog meer onder de aandacht van de bedrijven brengen.

Conclusies

Op basis van de bevindingen concludeert de Inspectie dat de mobiliteitsbranche veiliger werkt dan voorgaande jaren. Ook in vergelijking met andere sectoren scoort de branche bovengemiddeld. Daarom staan er, naast bezoeken bij een klein aantal overtreders, geen nieuwe controles gepland. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of de veiligheid in de branche nog in orde is. Als er aanwijzingen zijn van verslechtering, bekijkt de Inspectie of zij moet ingrijpen.