De gecontroleerde overheden waren in 2008 ook al onderwerp van een inspectie bij de buitendiensten. Toen werden bij 75% van de geïnspecteerde organisaties overtredingen aangetroffen. Juist organisaties waar in 2008 veel overtredingen waren, zijn nu opnieuw gecontroleerd. Omdat er geen sprake is van een willekeurige steekproef zijn de resultaten niet representatief voor de vier overheden. Zij geven wel een indicatie van de situatie.

De werkzaamheden die door de Inspectie SZW zijn gecontroleerd betreffen o.a. gemeentewerven, groenvoorziening, handhaving en toezicht, riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties, opslag van strooizout en verkeersborden en de bediening van bruggen en sluizen. Er zijn in totaal 75 organisaties geïnspecteerd op 309 locaties. Hierbij zijn 423 overtredingen vastgesteld die alle aanleiding waren voor handhaving.  In 7 gevallen werd het werk zelfs preventief stilgelegd. Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, met name de verschillende diensten voor Handhaving en Toezicht, scoren slecht op agressie en geweld. Bij waterschappen en gemeenten is de veiligheid van machines vaak niet op orde.

De Inspectie SZW dringt er op aan dat overheden meer aandacht besteden aan de arborisico’s bij medewerkers in de buitendiensten. Hiervoor is een betere inventarisatie van de risico’s noodzakelijk. Op basis daarvan dienen maatregelen genomen te worden. Voorlichting over de risico’s is essentieel. Voor een snelle verbetering van de situatie verdient het aanbeveling in de arbocatalogi voor de gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat de risico’s en de te nemen maatregelen die met name bestaan in de buitendiensten concreet te beschrijven. Hier ligt vooral een taak bij de overkoepelende organisaties van deze buitendiensten.

De Inspectie SZW zal deze overheden de komende jaren blijven inspecteren, met name de organisaties die nu in overtreding waren. De Inspectie SZW zegt direct boete aan bij organisaties waar dezelfde tekortkomingen worden vastgesteld.