Deze conclusies trekt de Inspectie SZW in het “Signalement Arbozorg”. Bij de arbozorg-verplichtingen gaat het erom dat de werkgever over de informatie beschikt om in zijn bedrijf of instelling ervoor te zorgen dat zijn werknemers veilig en gezond kunnen werken, zoals een risico-inventarisatie en een plan van aanpak waarin is aangegeven aan welke gezond- en veiligheidsrisico’s zijn werknemers bloot staan en hoe die het beste beheerst kunnen worden. Tevens borgen deze verplichtingen dat de werkgever daarbij geholpen wordt door deskundigen als een preventiemedewerker, bedrijfsarts en arbodienst.

Minder dan de helft van de met name kleinere Nederlandse bedrijven heeft nu een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Ook aan de verplichting een preventiemedewerker te hebben binnen het bedrijf, die zich actief inzet voor de arbeidsveiligheid binnen het bedrijf, voldoet een groot aantal bedrijven niet. Vooral bij kleinere bedrijven met 10 of minder werknemers is dit een probleem. De verplichtingen die het stelsel voor arbozorg kleine werkgevers oplegt zijn vaak niet bekend en/of passen niet goed bij de belevingswereld en de praktijk van deze werkgevers. De werkgevers zien de verplichtingen in de Arbowet vooral als een administratieve verplichting.

Een op maat gesneden RI&E per bedrijf is echter een belangrijke voorwaarde voor een adequate beheersing van risico’s voor gezond en veilig werken binnen bedrijven. Met de inzichten uit de RI&E kan de werkgever gericht sturen en maatregelen nemen. Bedrijven die een RI&E hebben nemen vaker maatregelen die zorgen dat er veilig en gezond gewerkt wordt in hun bedrijf. Verder laat onderzoek zien dat bedrijven die meer maatregelen treffen ook productiever zijn.

De Inspectie SZW gaat er van uit dat de preventieve werking van arbozorg bijdraagt aan gezonder en veiliger werk en uiteindelijk aan vermindering van arbeidsuitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Goede preventie vraagt om maatwerk in de beheersing van risico’s en spreekt de eigen verantwoordelijkheid aan van werknemers en werkgevers op het niveau van sectoren, branches en bedrijven.

Het huidige nalevingniveau van de arbozorgverplichtingen is voor de Inspectie aanleiding om de komende jaren meer nadruk te leggen op de arbozorgverplichtingen. In haar jaarplan 2013 heeft de Inspectie daarom reeds aangekondigd in het kader van de thema-aanpak arbozorg systematisch in diverse projecten aandacht te besteden aan de arbozorg. In die projecten wordt aangesloten op de specifieke problematiek in een sector en de aard van het bedrijf. Inmiddels is ook een zelfinspectietool waarin de werkgever zelf kan nagaan of hij de arbozorg in zijn bedrijf op orde heeft beschikbaar: www.zelfinspectie.nl.

Het is de eerste keer dat de Inspectie een signalement uitbrengt. In het stuk wordt de kennis en ervaring binnen de Inspectie SZW op het gebied van arbozorg bijeen gebracht. Met de publicatie van dit signalement wil de Inspectie SZW bereiken dat er meer aandacht komt voor het preventieve deel van arbozorg.