In de per 1 juli vernieuwde Arbowet zijn nieuwe bepalingen opgenomen over de maatregelen die werkgevers moeten nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om verduidelijkingen van maatregelen bij overschrijding van grenswaarden van bepaalde stoffen.

De maatregelen zijn van belang voor het plan van aanpak in de RI&E. Over de oude bepalingen met betrekking tot grenswaarden kon in de praktijk verwarring ontstaan. Op advies van de SER zijn daarom nieuwe bepalingen opgenomen.

Op welke termijn is grenswaarde haalbaar?

Als bij een onderneming de wettelijke grenswaarde voor gevaarlijke stoffen niet haalbaar blijkt, dan moet de werkgever in een stappenplan uiteenzetten op welke termijn die grenswaarde wel haalbaar is. Het stappenplan dient te worden opgenomen in het plan van aanpak.

Werknemers moeten beschermd worden bij het werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen en bij kankerverwekkende en mutagene (DNA-beschadigende) stoffen in het bijzonder.

De benodigde maatregelen

In bestaande artikelen en in een nieuw artikel (4.19b) van de Arbeidsomstandighedenregeling staan de benodigde maatregelen beschreven die in het plan van aanpak aan de orde dienen te komen.

In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven welke technische of organisatorische maatregelen uiteindelijk ingevoerd zullen worden, en uitleggen waarom noodzakelijke beheersmaatregelen nog niet genomen kunnen worden en op welke wijze de gezondheid van de werknemers in de tussentijd wordt beschermd.

Een plan van aanpak van een werkgever kan ook gebaseerd worden op een aanpak die  ontwikkeld is op brancheniveau.

De wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn op 1 juli van kracht geworden en gepubliceerd in Staatsblad nr. 248 en Staatscourant nr.36847.

Er is geen sprake van een overgangsregeling, omdat het in dit geval gaat om een verduidelijking van al geldende regelgeving.