In totaal zijn 82 inspecties bij teeltbedrijven uitgevoerd. Bij het overgrote deel van de overtredingen is een waarschuwing of een eis tot naleving gesteld. Bij 16 bedrijven is een boeterapport opgemaakt, twaalf keer voor overtreding van de Arbeidstijdenwet en vier keer in verband met direct gevaar voor personen.

Werken op hoogte

Met name werken op hoogte en werken met machines zijn nog onvoldoende veilig in in de paddenstoelenteelt branche. Werken op hoogte is vrijwel dagelijks aan de orde. Bij de oogst wordt veel gebruikgemaakt van hoogwerkers, pluklorries en plukplateaus. Tijdens de inspecties is geconstateerd dat veel pluklorries niet waren voorzien van deugdelijke hekwerken en leuningen. Meer dan de helft van de overtredingen op het gebied van arbeidsveiligheid is hieraan toe te schrijven.

Daarnaast bleek dat niet alle gebruikte machines -o.a. hoogwerkers, oogstmachines en transportbanden- veilig waren. Regelmatig trof de Inspectie SZW machines aan die niet aan het Warenwetbesluit Machines voldeden. In sommige gevallen waren ondeugdelijke machines geleverd door de fabrikant.

Financiële armslag

De paddenstoelentelers geven aan dat hun aandacht voor de arbeidsomstandigheden te weinig is omdat hun aandacht uit gaat naar ‘overleven’ door de (zeer) beperkte financiële armslag en de sterke concurrentie in de branche. Voor de Inspectie SZW is dit geen aanleiding om deze branche anders te behandelen. Werknemers in deze branche mogen ervan uitgaan dat hun werkgevers ervoor zorgen dat ze veilig en gezond kunne werken.

De vakgroep Paddenstoelen van branchevereniging LTO Nederland heeft, naar aanleiding van het signaal van de Inspectie SZW, eerste stappen ondernomen om tot een arbocatalogus voor de branche te komen en het veiligheidsbewustzijn van telers te verhogen

In 2015 zullen opnieuw inspecties in de paddenstoelenteelt worden uitgevoerd. De Inspectie SZW is pas tevreden als uit de (her)inspecties blijkt dat de werkgevers de arbeidsomstandigheden met betrekking tot werken op hoogte en werken met machines op orde hebben.