De veiligheidsregio’s zijn de afgelopen jaren bezig geweest met de regionalisering van de brandweer. De brandweerzorg is nu georganiseerd in 25 Veiligheidsregio’s in plaats van ca 400 gemeentelijke brandweerkorpsen. Daarna zijn ze pas aan de slag gegaan om een integraal arbozorgsysteem in te richten. Er zijn zeker wel stappen gezet op de goede weg. Het gaat dus beter, maar nog niet goed.

Van november 2014 tot en met februari 2015 werden 86 locaties van 19 veiligheidsregio’s geïnspecteerd. In totaal zijn 180 overtredingen vastgesteld. Voor 8 overtredingen is een boeterapport opgemaakt. Eén keer is het werk stilgelegd. In alle 19 veiligheidsregio’s was de risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) niet in orde.

Uit de controles van de Inspectie SZW blijkt bovendien dat niet alle werknemers voldoende zijn voorgelicht over de arbeidsrisico’s en wat zij moeten doen om die risico’s te voorkomen. Met name medewerkers van de vrijwillige brandweer zijn onvoldoende geïnformeerd

Iedere werkgever is verplicht om een RI&E te hebben. Hierin worden de belangrijkste risico’s voor de werknemer omschreven. Wanneer de RI&E niet volledig of actueel is ontbreekt noodzakelijke informatie om risico’s voor de werknemers te voorkomen.

In de RI&E’s wordt onvoldoende aandacht besteed aan de risico’s van het langdurig dragen van sterk vervuilde brandweerkleding. Omdat de werkgevers en werknemers zich nog onvoldoende bewust zijn van de gezondheidsrisico’s dragen ze de kleding te lang en letten ze er niet op dat de omgeving vervuild. Reinigingsprocedures worden niet altijd direct na een inzet toegepast. Bovendien gaat men in de brandweerkazernes niet altijd goed om met het opbergen van verontreinigde kleding.

Ook is in de RI&E’s te weinig aandacht voor het werken met gevaarlijke machines en de specifieke risico’s van hittestuwing. Bij hittestuwing is de lichaamstemperatuur zodanig verhoogd dat het lichaam de warmte niet meer kan afvoeren. Met name vrijwilligers weten onvoldoende hoe zij hittestuwing kunnen herkennen.

Aan de aanpak van agressie en geweld besteden de veiligheidsregio’s over algemeen voldoende aandacht. Wel constateert de Inspectie dat werknemers bij de invoering van nieuwe werkzaamheden, bijvoorbeeld bij reanimatie inzet, onvoldoende worden voorgelicht en getraind om met agressie van omstanders om te gaan. Ook worden niet alle incidenten geregistreerd.

De inspecteurs zien grote verschillen in de aanpak van de arborisico’s binnen en tussen de veiligheidsregio’s. De Inspectie SZW vindt het van belang dat de veiligheidsregio’s beter gaan samenwerken om de arborisico’s voor de medewerkers van de brandweer aan te pakken. De brandweer heeft de Inspectie laten weten dat zij bezig zijn met het opstellen van een RI&E en arbocatologus. De sociale partners binnen de brandweer intensiveerden al de door de inspectie gewenste samenwerking om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De Inspectie Veiligheid en Justitie start dit jaar een onderzoek naar de kwaliteit van de brandweerzorg en neemt daarin ook arbo-aspecten in de taakuitvoering mee.

De Inspectie SZW gaat in 2016 opnieuw inspecties uitvoeren bij de veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s die opnieuw dezelfde of een soortgelijke overtreding hebben krijgen dan direct een boete.