Hieruit is de volgende doelstelling ontstaan:

Uit de praktijk blijkt dat er onvoldoende maatregelen genomen zijn voor de gebruikers van gevelonderhoudsinstallaties waardoor er onveilige situaties ontstaan.

Deze afstudeeropdracht geeft inzicht in de wijze waarop omgegaan wordt met informatie en instructie, de toegang tot de installaties en het gebruik van gevelonderhoudsinstallaties, gezien vanuit de producent, de gebouwenbeheerder, de aannemer en de gebruiker. Literatuurstudie over het onderwerp gevelonderhoudsinstallaties hebben de bij dit onderwerp betrokken instanties naar voren gebracht, waarvan de voor het onderzoek belangrijkste partijen in de inleiding verder worden ingeleid. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving, risicoaansprakelijkheid, het gebruik van dit arbeidsmiddel en verantwoordelijkheden van opdrachtgever, werkgever en werknemer zijn de basis voor de vragenlijsten van het onderzoek. Door middel van interviews is de informatie verkregen gericht op het gebruik van gevelonderhoudsinstallaties. Het Liftinstituut is, als onafhankelijke keurende instantie bij oplevering van installaties, gevraagd naar hun ervaringen. De Arbeidsinspectie is in het onderzoek betrokken door een recent onderzoek in de glazenwasserbranche, waarvan gegevens door de Arbeidsinspectie beschikbaar gesteld zijn. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat in veel gevallen de risico’s met betrekking tot het werken op daken en het werken met gevelonderhoudsinstallaties niet geïnventariseerd zijn en dat de instructie voor het veilig werken met de installatie onvoldoende de uiteindelijke gebruikers bereiken. De installaties zijn technisch in orde, wat door jaarlijkse keuring of inspectie gecontroleerd wordt. Wanneer afwijkingen geconstateerd worden kunnen deze technisch gecorrigeerd worden. 

In een plan van aanpak, gebaseerd op de conclusies, staan mogelijkheden voor de VSB om de geconstateerde knelpunten aan te pakken. Het is niet de verantwoordelijkheid van de VSB-leden om medewerkers van aannemingsbedrijven op te leiden. Wel kan de VSB een significante bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de knelpunten voor de vastgoedeigenaren en de werkgevers, het informeren over mogelijke maatregelen en hierdoor de veiligheid voor de gebruikers verbeteren. De aanbevelingen zijn gericht op het vanuit de branchevereniging informeren van de eigenaren en werkgevers, ondersteuning met de kennis vanuit de branche en door publicaties of seminars. Het plan van aanpak om de veiligheid van het gebruik van gevelonderhoudsinstallaties te verbeteren is opgenomen op blad 15 van de scriptie.

Tijdens de uitwerking van het onderzoek is de originele opdracht van Tractel Benelux B.V. doorgeschoven naar de VSB, sectie hoogwerkbedrijven. Alle VSB-leden gevelonderhoud krijgen een kopie van het definitieve rapport. De verkregen informatie wil de VSB gevelonderhoud gebruiken om vanuit de VSB sectie hoogwerkbedrijven tot gezamenlijke verbeteringen te komen. Met dank aan de VSB-leden voor de mogelijkheid om dit onderwerp uit te diepen, en aan alle gesprekspartners voor hun positieve bijdrage tijdens dit onderzoek.

Auteur: Marleen Schenk, eigenaar van Assyst te Oosterhout.

De scriptie is via http://www.copla.nl/veiligheidskundigen/veiligheidskundigenweb opvraagbaar.