Het doel van dit adviesrapport is het verkrijgen van een overzicht van de risico’s die duidelijk maken op welke punten de veiligheid van de doseer/menginstallatie te verbeteren is. Om dit te realiseren is in eerste instantie de installatie getoetst aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Vervolgens zijn werkplekbeoordelingen uitgevoerd op werkplekken waarbij (mogelijk) ooka ndere arbeidsmiddelen gebruikt moeten worden. Na deze toetsing is een risicobeoordelingu itgevoerd aan de hand van de Fine & Kinney methode. Alle toetsingen en beoordelingen zijn uitgevoerd in samenwerking met de Bedrijfsleider, het Hoofd Technische Dienst en de onderhoudsmonteur.

Gezien de aanwezigheid van situaties beoordeeld als “hoog” of “belangrijk” risico en de afwezigheid van een onderhoudsrapportage, voldoet de doseer/menginstallatie  niet aan de vigerende Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Om te voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen zullen de tekortkomingen die vermeld staan op het plan van aanpak verbeterd moeten worden. Uit deze risicobeoordeling blijkt dat er geen gevaarlijke situaties aanleiding geven om de werkzaamheden acuut te stoppen. Wel zijn er twee situaties waarbij onmiddellijk verbetering vereist is. Naast deze twee hoog risico situaties zijn er ook nog acht situaties waarbij belangrijke risico’s geïdentificeerd zijn en waarbij verbeteringen vereist worden. Bij zeven geïdentificeerde situaties waarbij mogelijk risico aanwezig is wordt aandacht vereist. Tot slot is er een situatie met laag risico beoordeeld wat mogelijk als aanvaardbaar beschouwd kan worden.

Bij de toetsing van de installatie aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen is tevens duidelijk geworden dat het onderhoud en keuringen in zijn geheel niet wordt gedocumenteerd.

De belangrijkste aanbevelingen hiervoor betreffen:

  • Het valgevaar voor de shovelmachinist bij het vullen van de eerste grondstofbunker, waarbij het ophogen van de zijwanden een verbetermogelijkheid is om dit gevaar te verminderen. Deze ophoging zal circa €1.500,- bedragen. De blokken die hiervoor gebruikt worden zijn op de eigen locatie te produceren.
  • Het verbrijzelgevaar bij de menginstallatie. Hierbij moet een dusdanige beveiliging aangebracht worden die er voor zorgt dat als de kijkluiken geopend zijn de installatie niet in werking kan treden. Aangezien er al voorzieningen voor getroffen zijn zullen de kosten voor deze beveiliging beperkt worden tot circa € 500,-.

De eindscriptie MVK is geschreven door Paul Gerrits KAM-coördinator.

De scriptie is via http://www.copla.nl/veiligheidskundigen/veiligheidskundigenweb opvraagbaar.