Na de realisatie van het A2 Maastricht-project, met de dubbellaagse tunnel als onbetwist pronkstuk, was de onlangs afgeronde 'inschuifoperatie' van de nieuwe Noorderburg een nieuw bouwkundig hoogtepunt op infrastructureel gebied bij de hoofdstad van Limburg.

Een megaklus, waaraan Arbo Support ook een wezenlijke bijdrage mocht leveren.

Officieel mocht John Reurings al van zijn pensioen genieten. Maar voor de werkzaamheden aan het Noorderbrugtracé keerde de inwoner van Voorschoten terug als senior projectmanager namens Strukton Civiel Projecten. Op speciaal verzoek van Bauke Lobbezoo, voorzitter van de projectdirectie van De Groene Loper – het A2 Maastricht-project waarbij de dubbellaagse tunnel werd gebouwd – en ook nauw betrokken bij het Noorderbrugtracé. “Als Bauke een beroep op je doet, is weigeren eigenlijk geen optie. Bovendien was het Noorderbrugtracé, in aansluiting op mijn betrokkenheid bij het A2-project, een prachtige klus om aan mee te kunnen werken. Ik had dit project medio 2015 immers ook opgestart.”

Twee weken

Evenals bij het A2-project was er bij het inschuiven van de Noorderbrug sprake van een megaklus die veel voorbereiding vergde. Reurings: “De inschuifoperatie zou in totaal twee weken – dag en nacht – in beslag nemen tijdens de zomermaanden, maar daar ging een voorbereidingstijd van vele maanden aan vooraf. Zo moest bijvoorbeeld, gedurende die twee weken, ook het oude brugdeel gesloopt worden voordat het nieuwe deel kon worden ingeschoven.”

Hoe zorg je ervoor dat één van de belangrijkste verkeersaders van Maastricht met zo min mogelijk overlast voor de weggebruikers wordt aangepakt? Dat was één van de grootste uitdagingen voor Strukton en haar partners die bij de monsterklus betrokken waren. “Er is ontzettend veel voorwerk verricht. Bodemonderzoek om te kijken of de pijlers van het nieuwe brugdeel daar gevestigd konden worden”, geeft projectmanager Reurings aan. “Maar er waren ook factoren die de operatie moeilijker maakten. Zoals de aanwezigheid van een drukkerij die met apparatuur werkt die gevoelig is voor trillingen en stof. Daar moest ook rekening mee gehouden worden. Daar zijn we heel zorgvuldig mee omgegaan, net zoals met de geluidsoverlast voor de omwonenden die we aanmerkelijk beperkt hebben doordat we een andere sloopmethode dan oorspronkelijk gepland hebben toegepast.”

Veiligheid

De garandering van de veiligheid bij alle werkzaamheden die verricht moesten worden was een belangrijk aspect van de operatie. “Bij zo’n klus is de sloop van het oude brugdeel mogelijk een hachelijke onderneming, omdat er brokstukken naar beneden kunnen komen. De voornaamste zorg bij zo’n project is dat alle risico’s tot een minimum beperkt blijven. De samenwerking met Arbo Support is daarbij absoluut van belang geweest. Op het hoogtepunt van de operatie hebben we per etmaal twee extra medewerkers van Arbo Support ingeschakeld, die werkzaam waren in drie shifts.”

Die intensieve samenwerking heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we de gehele operatie veilig hebben kunnen afronden.

John Reurings benadrukt daarbij dat de waarborging van de veiligheid tijdens de werkzaamheden ook te danken is geweest aan 24Safe, het uniforme veiligheidsprogramma van Strukton Civiel en alle deelbedrijven. “Een programma dat bestaat uit eisen, regels en richtlijnen voor veilig werken dat zich richt zich op medewerkers, ingehuurde krachten, onderaannemers, opdrachtgevers en de omgeving”, geeft Reurings aan. “Veiligheid is daarbij een permanente waarde. En die hebben we kunnen waarborgen.”

Brugdeel

Op maandagmorgen 21 augustus kon de brug worden geopend voor het verkeer. Het zal echter nog tot eind 2018 duren voordat alle werkzaamheden binnen dit gigantische project afgerond zullen zijn. John Reurings kijkt met trots en tevredenheid terug op de inschuifoperatie die in de maand augustus is verwezenlijkt. “Het inschuiven van het nieuwe brugdeel met een lengte van 180 meter heeft weliswaar iets vertraging opgelopen omdat we de berekende voortgang van 1 meter per uur niet konden halen, maar er was enige ruimte voor uitloop in het tijdschema zodat we onze deadline om de brug open te stellen voor het verkeer zonder problemen hebben kunnen halen”, stipt Reurings aan. “Achteraf kun je stellen dat we een mooie, veilige operatie voor elkaar hebben gekregen met elkaar. Een operatie, waarin zeker ook hachelijke momenten zaten maar waar we met alle partijen – Arbo Support incluis – een geweldige klus hebben weten te klaren. Voor mij was eind augustus het project afgerond. Ik kan nu echt van mijn pensioen gaan genieten.”