Het gaat om twee Zwitserse bedrijven die vrijwel gelijktijdig aan een Nederlandse scheepswerf de opdracht  gaven om twee schepen te bouwen. De scheepswerf besteedde het werk weer uit aan een aannemer die hiervoor weer een onderaannemer inhuurde. Tijdens de bouw in 2013 constateerde de Inspectie SZW dat op de werf waar de boten werden gebouwd, 66 Roemenen werkten zonder de in die periode nog benodigde tewerkstellingsvergunning. De Inspectie SZW constateerde dat de werkgever hiermee in strijd handelde met artikel 2, lid 1 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).  In de Wav is geregeld dat iedere schakel als werkgever wordt aangemerkt en derhalve beboet kan worden. Zowel de twee opdrachtgevers, als de hoofdaannemer en de twee (onder)aannemers overtraden dan ook de Wav.

Voor de drie aannemers is de hoogte van het boetebedrag bepaald op € 792.000,-. Zij krijgen daarmee het voor iedere tewerkgestelde vreemdeling vastgestelde boetenormbedrag van € 12.000,- opgelegd. Voor het ene Zwitsers bedrijf is de boetehoogte gerelateerd aan 32 vreemdelingen die werkzaamheden hebben verricht en voor het andere Zwitserse bedrijf aan 31 vreemdelingen.

Deze zaak is mede rond gekomen door het binnen de Inspectie SZW onlangs opgerichte team dat zich bezig houdt met schijnconstructies. Bij schijnconstructies wijkt de feitelijke situatie af van de situatie zoals die wordt voorgespiegeld. Dit met het doel om wet- en regelgeving te omzeilen. Dit is ongewenst en leidt tot oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Ongewenst voor werknemers omdat het leidt tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting. Ongewenst voor ondernemers omdat er geen gelijk speelveld meer is om op te ondernemen. Ongewenst voor de overheid vanwege het mislopen van premies en belastingen en het betalen van extra uitkeringslasten wanneer werknemers als gevolg van oneerlijke concurrentie worden ontslagen.

De Inspectie SZW controleert ook dit jaar intensief in de scheepsbouw- en reparatiesector. De Inspecteurs kijken vooral of sprake is van onderbetaling, illegale tewerkstelling, te lange werktijden en het werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De inspectie bezoekt niet alleen de scheepswerven maar kijkt ook naar opdrachtgevers, onderaannemers en intermediairs die tijdelijk personeel uitlenen.