Aansprakelijk of niet?
Veiligheidsbeleid in een onderneming is in beginsel een lijnfunctie. De directeur is dus in principe eindverantwoordelijk. Hij bepaalt immers – al dan niet in samenspraak met de ondernemingsraad – het beleid en zorgt dat dit wordt uitgevoerd. Daarbij kan hij worden ondersteund door een arboprofessional: de veiligheidskundige, bijvoorbeeld, of een arbeidshygiënist. Deze deskundige adviseert. Maar kan hij ook voor zijn advisering aansprakelijk worden gesteld?

In het artikel ‘Wees redelijk’ (Vakblad Arbo, december 2011) wordt deze vraag uitgebreid behandeld door jurist en veiligheidskundige Rob Poort.

Wat blijkt?
Arboprofessionals blijken niet snel aansprakelijk voor de gevolgen van hun adviezen. Het is van belang dat zij zorgvuldig werken en handelen, zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar verwacht mag worden. In een voorkomend geval zal dat mede worden beoordeeld door een daartoe ingeschakelde deskundige. De arboprofessional die bij de les blijft – en dat bijvoorbeeld kan aantonen door certificering of ondersteunende documenten – zal zich dan ook doorgaans geen zorgen hoeven te maken.