Werkgevers zijn verplicht hun werknemers beter te beschermen tegen kunstmatige optische straling zoals UV-licht, infraroodlicht en laserstraling. Kunstmatige straling kan huidkanker, hoornvliesontsteking en staar veroorzaken. De nieuwe regels gaan in vanaf 27 april 2010. De Arbowet verplicht werkgevers nu al om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een plan van aanpak op te stellen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor werknemers te voorkomen. Vanaf 27 april 2010 geldt dit ook voor de risico’s van het werken met kunstmatige straling. De nieuwe regels leggen normen vast waarbinnen de straling moet blijven. Om hieraan te voldoen moet de werkgever machines en apparaten gebruiken die voldoen aan de laatste stand van de techniek en actief zoeken naar methoden om blootstelling aan deze vorm van straling te voorkomen.