Er is een nieuwe ISO-standaard voor de blootstelling van werknemers aan straling verschenen. Deze standaard moet de individuele monitoring en bescherming van werknemers regelen: ISO 27048:2011

De standaard moet tevens de basis worden voor wereldwijde regulering. De toepassing van ISO 27048:2011 ‘Stralingsbescherming – Methoden voor de monitoring van de interne stralingsblootstelling van werknemers’ draagt bij aan betrouwbaardere en consistentere resultaten tijdens het meten van interne doses van radioactieve stoffen.

Veel werknemers worden blootgesteld aan ioniserende straling, vaak in verschillende mate en omstandigheden. Dat is ook de reden dat mensen die beroepsmatig worden blootgesteld aan ioniserende straling regelmatiger worden gecontroleerd op hun gezondheid. Voor medewerkers die worden blootgesteld aan radioactiviteit die het lichaam kan binnendringen via inhalatie, inslikken of via de huid, is een uitgebreid controleprogramma nodig. Een dergelijk bestaat uit metingen van lichamelijke activiteit en controle van faeces en urine

Standaardprocedures

De kwantitatieve interpretatie van dergelijke metingen vereist goed gedefinieerde modellen en van data die het gedrag omschrijft van radioactieve stoffen in het menselijk lichaam. Verschillende vergelijkende studies hebben aangetoond dat, ondanks het beschikbaar zijn van wetenschappelijke ondersteuning van het Internationale Atoom Energie Agentschap (AEIA) en de aanbevelingen van de International Commission on Radiological Protection (ICRP), de actuele toepassing van identieke modellen en data door verschillende laboratoria vaak resulteert in grote verschillen.
Daarom zijn er standaardprocedures nodig, vastgelegd in een standaard.

Doel van ISO 27048:2011 is:

  • verbetering van de reproduceerbaarheid van de inschatting van doses
  • zeker hebben dat de inspanning nodig voor de interpretatie van evenredig is met de mate van blootstelling
  • de uitwisseling van consistente dosimetrische informatie mogelijk maken tussen laboratoria en autoriteiten.

Eisen

Deze internationale standaard geeft de minimumeisen voor de evaluatie van data van het monitoren van medewerkers. Daarnaast geeft de standaard procedures en aannames voor de gestandaardiseerde interpretatie van monitoring data, om acceptabele betrouwbaarheidniveaus te bereiken. Deze procedures maken het mogelijk de blootstelling aan straling te kwantificeren voor de documentatie van overeenstemming met regulering en stralingsbeschermingprogramma’s.
ISO 27048:2011 is één van de drie standaarden die samen een compleet en consistent systeem vormen op het gebied van de controle van medewerkers op straling.