Adviserende rol wettelijk vastleggen
Asscher stelt onder meer voor om de adviserende rol van de bedrijfsarts te verduidelijken, door deze wettelijk vast te leggen. Volgens de minister wordt de verzuimbegeleiding in sommige gevallen geheel aan de bedrijfsarts overgelaten en neem de werkgever niet zijn verantwoordelijkheid. Daardoor is de bedrijfsarts in zijn oordeel geneigd om de belangen van de werkgever te zwaar te laten meewegen. Verder moeten alle medewerkers de mogelijkheid krijgen om gezondheidsvragen te kunnen stellen aan de bedrijfsarts. Momenteel heeft driekwart van de werknemers toegang tot een bedrijfsarts.

Basiscontract
Een ander belangrijk onderdeel van de wet is het ‘Basiscontract’ voor arbodienstverlening. Hiermee wordt vastgelegd waaraan een contract tussen werkgever en arbodienstverlener moet voldoen. Voor de werkgever zijn dat zijn dat zijn wettelijke taken: het toetsen van de risicoinventarisatie en -evaluatie, de deskundige begeleiding bij ziekte, het aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek, indien relevant het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen en tenslotte de nieuwe wettelijke taak van consultatie van de bedrijfsarts door de werknemer.

Ook voor de bedrijfsarts zijn een aantal eisen opgesteld:

  • Een bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om de werkplek te bezoeken
  • Werknemers moeten een second opinion kunnen vragen, na het oordeel van een bedrijfsarts
  • De bedrijfsarts moet betrokken worden bij het gezondheidsbeleid van een bedrijf en daarbij ook overleggen met de medezeggenschap
  • In de overeenkomst moet duidelijk zijn hoe de bedrijfsarts omgaat met beroepsziekten en wat er gedaan wordt om deze te voorkomen.
  • De arbodienst of bedrijfsarts moet bij het aangaan van een contract de medezeggenschap en werkgever informeren over de procedure die gevolgd wordt bij het behandelen van klachten

Bron: ORnet