Per 1 juli 2011 zijn wijzigingen in werking getreden van het Arbobesluit, de Arboregeling en de Warenwetbesluiten Liften en Machines. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de wijzigingen.

Arbeidsomstandighedenbesluit
Bij besluit van 24 maart 2011 (Stb. 2011, 169) is een aantal redactionele wijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd. Naast een aantal kleinere tekstaanpassingen zijn er wijzigingen van:
– artikel 3.5g, werken in besloten ruimten, om bij bepaalde gevaarlijke werksituaties voldoende beschermingsmaatregelen te kunnen eisen en handhaven;

– artikelen 7.12 tot en met 7.15, 7.41 en 7.42, i.v.m. een minder nauwkeurige vertaling in de Nederlandse tekst van de richtlijn wat betreft het onderdeel bedieningsorganen van arbeidsmiddelen. Zo was op diverse plaatsen sprake van ‘bedieningssysteem’ terwijl bedoeld werd het ruimere ‘besturingssysteem’. In andere gevallen ging het juist om het beperktere ‘bedieningsorgaan’.


Arbeidsomstandighedenregeling

Artikel 4.17d met opschrift vervalt in verband met het schrappen van het werkplan in artikel 4.9 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Bron: Stcrt. 2010, 17575

Warenwetbesluit liften

Deze wijziging betreft enkele wetstechnische lacunes, die bij een eerdere wijziging van het Besluit (Stb. 2009, 395) achterwege zijn gebleven.

Bron: Stb. 2011, 169

Warenwetbesluit machines
Vervallen van Artikel 1b (implementatie van artikel 27 van de gewijzigde Machinerichtlijn, waarin aan lidstaten de bevoegdheid wordt gegeven om draagbare bevestigingswerktuigen met explosieve lading en andere slagwerktuigen tot 29 juni 2011 uit te zonderen)

Bron: Stb. 2008, 236

 

Arbeidstijdenbesluit vervoer
Wijziging Artikel 4.9:1, i.v.m. een ontheffingsmogelijkheid specifiek voor offshore vluchten met helikopters van helikopterbedrijven met een Nederlands AOC.
Inwerkingtreding 5-3-2011

Bron: Stb. 2010, 776

Bron: Arbozone.nl