20 Productblad ATEX 000-001

Wordt in uw bedrijf met brandbare stoffen gewerkt, dan moeten uw medewerkers getraind worden in veilig werken in explosiegevaarlijke zones. DEKRA biedt hiervoor de volgende trainingen:

 • ATEX 000: ATEX awareness training
 • ATEX 001: ATEX basis

Deze trainingen zijn gebaseerd op de nieuwe Europese richtlijnen ATEX 153 en 114 en actuele normen.

Tevens kan DEKRA in afstemming met u een maatwerk training ontwikkelen die specifiek toegespitst is op uw bedrijfssituatie.

Doel

Na afloop van de ATEX 001 training is de deelnemer in staat om:

 • Gevarenbronnen, ventilatieomstandigheden en hun relatie met zonering te begrijpen
 • De verschillende typen ontstekingsbronnen te herkennen en beoordelen en beheersmaatregelen te bepalen ter voorkoming van ontsteking van explosieve atmosferen
 • Een explosieveiligheidsdocument en zoneringstekeningen te lezen en begrijpen
 • Het juiste explosieveilig materieel te selecteren voor gebruik in een bepaalde zone (kennis en begrip van ATEX categorieën, stof- en gasgroepen, temperatuurklassen van explosieveilig materieel)
 • Kennis en begrip van veiligheidsmaatregelen in explosiegevaarlijke gebieden
 • Uitvoeren van een risicobeoordeling en bepalen van veiligheidsmaatregelen voor (onderhouds)werkzaamheden in explosiegevaarlijke gebieden (in relatie tot TRA/werkvergunning)
 • De training ATEX 001 is bestemd voor personen die dagelijks operationeel werk of onderhoud uitvoeren in explosiegevaarlijke zones. Deelnemers leren waarmee zij rekening moeten houden bij het werken in deze zones.

Inhoud van de training

In de trainingen komen onderstaande onderwerpen aan bod (in de ATEX 001 training diepgaander dan in de ATEX 000 training):

 • Wet- en regelgeving: sociale richtlijnen (ATEX 153) / Arbowet en productrichtlijnen (ATEX 114) / Warenwetbesluit explosieveilig materieel, normen
 • Brand- en explosiegevaar, brandbare stoffen, explosiegevaarlijke atmosferen
 • Gevarenbronnen, ventilatieomstandigheden en zonering van werkgebieden
 • Soorten explosies en hun eigenschappen
 • Typen ontstekingsbronnen
 • Explosieveilig materieel, beschermingswijzen tegen ontsteking
 • Preventieve maatregelen
 • Repressieve maatregelen

De training heeft een interactief karakter in de vorm van o.a. het behandelen van praktijk cases. Deelnemers worden ook gestimuleerd om input vanuit hun eigen praktijk in te brengen.

Resultaat

De training wordt afgesloten met een examen. De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Desgewenst kunnen we uw personeel laten certificeren volgens het IECEx 05 certificatieschema. Hiervoor wordt een onafhankelijk examen afgenomen.